.
The Open Protein Structure Annotation Network
PDB Keyword
.

282853

  Table of contents
  1. 1. Protein Summary
  2. 2. Ligand Summary

  Site JCSG
  Status Selected
  Target Id 282853
  Molecular Characteristics
  Source Thermotoga maritima
  Alias Ids TPS19314,TM0984 Molecular Weight 175947.14 Da.
  Residues 1536 Isoelectric Point 5.24
  Sequence mgmkrliflvfllisfslfggyayfsrypvlhpdeglsfvisdlenitlnvwkiseedflkavfdpesfn fslleitrpiyskkfsseewkefsfplkdrgfyfatlvsnegtvfrrvidrslfivtdleaiyfsdsek lrlhvfdsdgdfvegaevllfedsklidrvftgkdgvvsitkhfdtfyirygdsrffggvyfsgggler eklffvtdrpiykpsdtvhfrgqifsfeeglykafektkvtvsifdtkknevyrsefetdelggfsgsm klpdtasvglykvnvdhggrryyeyflveeyrkpeykveietdkdvyisgevvnylvrvkyfngqpvak aqvayyvrafpeegsgylvyrgtdftdeegnlrlgvkteegfqgsyrlevivtdesqrqieetrsvkvy adnvlispldryvstspgkqvrvkvkvtdlsgnplngllttssedststvavengeaivtftpkepksy rielsfgkanthfyvyaycgagtssefvinpatntvkpgdelsvqilapgkvmgvlgivsnrvydtipv sftgsvnlrvripkdipeknlfisfvglddngriyklerlnvlldtnfttmkilfdkdqyepgemaqit iesnvdrvclflvdeaiyamvgaeppvlenflypymnyprtrggfphywrlyvsrnsfrnklaslpeek tfadfkqnalpsklnvreyfpdtalwipslklhngtarvsfkvpdsitsfrataygfskdrfsqtesem vvskkfylmphlpsflresdvikisatvfnrtsktlpvqltvelpeniellegsssrhflmeansshte twtvkavsasegsfvkfvavgedlndavsmrlpverfaferefyrimlldgketleipgqfissrirfl dsivplvedslkrlidfpygcveqtmsrffpavvaasagievenleeiiqrglfklysyqhndggwgwf rfgesddfmtcyvmeglyftmkagydvaesvlqrgieylrkhpsaygsyvldlygvnhepfkpeseadl vflslsskealkqlmnyvvqdeqkaylnvysnnpliseiqlnsvflralakwkefpelerkvtnylllk kdsafwtstkdtsfvilalleampeyasttlkvinsentfelkpgeerslvpgsltvsgkgivevevvy ievpkeavsegleikrefykryellieenkmivdafvpigrgyvprsihpvekeqteelyilpykywkk tieyrgvpleingaevkikgetytffrietfnglilvffrnealiydtekntitryldvtdagfmrsgp vflmkgfvlvgdekipvpedvtglsctmdeillrgenktywyrngefvdlpfvarrvffwdgkklvaen irfsgssktlrnrvfevvfdvgdvkielgdiiktvvrvkgdgnylivedfipscaqvlsnyrekgieen kfsyswysswnawysgreirtdrvalfarylygnsfdyvwrataegvfhllparvypmysrglyahtdpdvlfigadfidgrddqp
    BLAST   FFAS

  Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) (click for details)

  Ligand Information
  Ligands
  Metals
  Modeled
  Model TM0984
  generated 12/2008
  Transmembrane protein

  HMM_TM0984

  Google Scholar output for

  Protein Summary


  Ligand Summary

  Reviews

  References

   

  No references found.

  Tag page
  • No tags

  Files (0)

   
  You must login to post a comment.
  All content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License
  Powered by MindTouch